การขอจัดตั้งธนาคารและสาขาของธนาคาร

การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์สามารถขอจัดตั้งและดำเนินธุรกิจตามระบบดั้งเดิม หรือตามหลักของการไม่แสวงหากำไรหรือดอกเบี้ย ซึ่งการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการธนาคารด้วยวิธีนี้ ออกโดยคณะกรรมการดูแลและกำกับกิจการธนาคารของธนาคารกลางของอินโดนีเซีย ทั้งนี้เงินลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 ล้านรูเปีย โดยผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการธนาคารพาณิชย์ในอินโดนีเซียนั้น ต้องเป็นคนพื้นเมือง และหรือผู้ได้รับอนุญาตทางกฎหมายหรือคนพื้นเมือง และหรือผู้ได้รับอนุญาตทางกฎหมายที่เป็นผู้ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติ

การจัดตั้งธนาคารในท้องถิ่น

ธนาคารในท้องถิ่นสามารถขอจัดตั้งและดำเนินธุรกิจโดยการออกใบอนุญาตโดยธนาคารกลางของอินโดนีเซีย โดยผู้ขอจัดตั้งต้องเป็นคนพื้นเมืองที่มีสัญชาติอินโดนีเซีย รัฐบาลท้องถิ่นนั้น ๆ

การขอจัดตั้งธนาคารต่างประเทศในรูปแบบที่เป็นสาขาต่างประเทศ
การขอเปิดธนาคารต่างประเทศในรูปแบบของการเป็นสาขาในต่างประเทศสาขาหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ต้องได้รับการประเมินเครดิตในระดับ A โดยผู้ประเมินที่ได้รับมาตรฐานสากล
 2. เป็นธนาคารที่อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก จากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
 3. ต้องมีเงินทุนในการดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า
 4. ต้องแสดงเอกสารจากธนาคารในประเทศที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ว่าจะไม่มีการเปิดสาขาในประเทศอินโดนีเซีย
การขอเปิดธนาคารต่างประเทศในรูปแบบที่เป็นสำนักงานตัวแทนในต่างแดน

สำนักงานตัวแทนของธนาคารต่างชาตินั้นสามารถดำเนินการได้ ถ้าหากธนาคารต่างชาตินั้นใหญ่ติด 1 ใน 300 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยวัดจากมูลค่าสินทรัพย์รวมสำนักงานตัวแทนฯ ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมต่อไปนี้

 1. จัดหาข้อมูลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามคำร้องขอและรักษาความสัมพันธ์กับสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารต่างชาติ
 2. ประสานงานสำนักงานใหญ่หรือสาขาในต่างประเทศ ในการกำกับและติดตามหลักประกันสินเชื่อที่อยู่ในอินโดนีเซีย
 3. กระทำการในฐานะที่เป็นตัวแทนของธนาคารต่างชาติในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันต่าง ๆ ตามความต้องการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาในต่างประเทศของธนาคาร
 4. เสมือนสาขาในต่างประเทศของธนาคารต่างชาตินั้น ๆ
 5. กระทำการควบคุมและติดตามโครงการต่าง ๆ ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาในต่างประเทศของธนาคารนั้น ๆ ที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินทั้งหมด หรือร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ
 6. ดูแลและกำกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในการแนะนำธนาคารต่างชาตินั้น ๆ ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน
 7. จัดหาข้อมูลการค้า เศรษฐกิจ และการเงินในอินโดนีเซีย ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างชาติ
 8. ให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกชาวอินโดนีเซียในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศของสำนักงานตัวแทนสาขา

มีนาคม 2553
แหล่งข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา