การแก้ไขกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียที่ 88/2011 ว่าด้วย Food Safety Control on Importation and Exportation of Fresh Food of Plant Origin (FFPO)

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียได้แจ้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียที่ 88/2011 ว่าด้วย Food Safety Control on Importation and Exportation of Fresh Food of Plant Origin (FFPO) ดังกล่าวให้แก่ WTO เพื่อเวียนให้ประเทศสมาชิกทราบโดยร่างแก้ไขดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. FFPO
ในที่นี้ประกอบด้วยผลไม้ 43 ชนิด ผัก 35 ชนิด ธัญพืช 7 ชนิด ถั่วเปลือกแข็ง 6 ชนิด ถั่วอื่นๆ 5 ชนิด และอื่นๆ 6 ชนิด รวมทั้งสิ้น 102 ชนิด FFPO ที่ส่งออกมายังอินโดนีเซียจะต้องได้รับการตรวจสอบสารปนเปื้อน 2 ประเภท ได้แก่

  1. การปนเปื้อนสารเคมี ได้แก่ โลหะหนัก และ Mycotoxin และ
  2. การปนเปื้อนทางชีวภาพ ได้แก่ การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. และ E.Coli

2. ประเทศผู้ส่งออก FFPO
ดังกล่าวมายังอินโดนีเซียจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ได้แก่

  1. มีการรับรองระบบควบคุมความปลอดภัยอาหาร อาทิ GAP / GMP / GHP หรือ
  2. ได้จดทะเบียนห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองจาก competent authority ในประเทศต้นทาง ในทั้งสองกรณี ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งการส่งออกล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของหน่วยกักกันพืชอินโดนีเซีย (Indonesia Agriculture Quarantine Agency – IAQA) โดยในกรณีที่ยังไม่ได้รับการรับรองระบบควบคุมความปลอดภัยอาหาร จะต้องมีใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of Analysis – COA) ด้วย

3. กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน หลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของอินโดนีเซีย
ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงประมาณเดือน เม.ย.-พ.ค. 2558


Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures


Back to the list