สถิติทางเศรษฐกิจ

สถิติการลงทุนของอินโดนีเซียในปี 2559

1. สถิติการลงทุนของอินโดนีเซีย

1.1 ยอดรวมการลงทุนในอินโดนีเซียประจำปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 612.8 ล้านล้านรูเปียห์
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากปี 2558 ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 396.6 ล้านล้านรูเปียห์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จากปีก่อน ในขณะที่การลงทุนจากภายในประเทศคิดเป็นมูลค่า 216.2 ล้านล้านรูเปียห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 จากปีก่อน โดยเกินเป้าหมายการลงทุนที่ BKPM ได้กำหนดไว้ที่ 594 ล้านล้านรูเปียห์

ยอดรวมการลงทุนในอินโดนีเซีย ระหว่างปี 2554-2558
(หน่วย: ล้านล้านรูเปียห์)

  2555 2556 2557 2558 2559
DDI 92.2 128.2 156.1 179.5 216.2
FDI 221 270.4 307 365.9 396.6
Total 313.2 398.6 463.1 545.4 612.8

1.2 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียมากที่สุดในปี 2559 ตามลำดับ ได้แก่

 • (1) สิงคโปร์ ร้อยละ 31.6
 • (2) ญี่ปุ่น ร้อยละ 18.6
 • (3) จีน ร้อยละ 9.2
 • (4) ฮ่องกง ร้อยละ 7.7
 • (5) เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 5
 • (6) ไทย ร้อยละ 1.1


2. สัดส่วนการลงทุนของอินโดนีเซีย

January – December 2016 : Sector, Location, Country of Origin, and Region
Investment Realization in January – December 2016 : Based on Location

Investment Realization in January – December 2016 : Based on Location

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ BKPM3. พื้นที่การลงทุน

เกาะชวายังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ โดยพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่ได้รับการลงทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศรองลงมา คือ กาลิมันตัน สุมาตรา4. การคาดการณ์การลงทุนอินโดนีเซียในปี 2560

รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าว่าในปี 2560 การลงทุนจากต่างชาติจะเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกับปี 2559

DOMESTIC AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT REALIZATION IN QUARTER IV AND JANUARY – DECEMBER 2016


9 กุมภาพันธ์ 2560
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

สถิติการลงทุนของอินโดนีเซียในปี 2558

1. สถิติการลงทุนของอินโดนีเซีย

1.1 ยอดรวมการลงทุนในอินโดนีเซียประจำปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 545.4 ล้านล้านรูเปียห์
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 จากปี 2557 ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 365.9 ล้านล้านรูเปียห์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 จากปีก่อน ในขณะที่การลงทุนจากภายในประเทศคิดเป็นมูลค่า 179.5 ล้านล้านรูเปียห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อน โดยเกินเป้าหมายการลงทุนที่ BKPM ได้กำหนดไว้ที่ 519.5 ล้านล้านรูเปียห์ แม้ว่าภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซียในปี 2558 จะชะลอตัวลงก็ตาม

ยอดรวมการลงทุนในอินโดนีเซีย ระหว่างปี 2554-2558
(หน่วย: ล้านล้านรูเปียห์)

  2554 2555 2556 2557 2558
DDI 76 92.2 128.2 156.1 179.5
FDI 175.3 221 270.4 307 365.9
Total 251.3 313.2 398.6 463.1 545.4

1.2 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียมากที่สุดในปี 2558 ตามลำดับ ได้แก่

 • (1) สิงคโปร์ ร้อยละ 20.2
 • (2) มาเลเซีย ร้อยละ 10.5
 • (3) ญี่ปุ่น ร้อยละ 9.8
 • (4) เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 4.5
 • (5) เกาหลีใต้ ร้อยละ 4.1
 • (6) ไทย ร้อยละ 0.6


2. สัดส่วนการลงทุนของอินโดนีเซีย

January - December 2015 : Sector, Location, Country of Origin, and Economic Corridor
Investment Realization in January - December 2015 : Based on Sector

Investment Realization in January - December 2015 : Based on Sector

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ BKPM3. พื้นที่การลงทุน

เกาะชวายังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ โดยพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่ได้รับการลงทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศรองลงมา คือ กาลิมันตัน สุมาตรา4. การคาดการณ์การลงทุนอินโดนีเซียในปี 2559

รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าว่าในปี 2559 การลงทุนจากต่างชาติจะเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกับปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน

DOMESTIC AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT REALIZATION IN QUARTER IV AND JANUARY – DECEMBER 2015


31 มีนาคม 2559
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

สถิติการลงทุนของอินโดนีเซียในปี 2557

1. สถิติการลงทุนของอินโดนีเซีย

1.1 ยอดรวมการลงทุนในอินโดนีเซียประจำปี 2557 คิดเป็นมูลค่า 463.1 ล้านล้านรูเปียห์ (ประมาณ 37.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2556 โดยเกินเป้าหมายการลงทุนที่ BKPM ได้กำหนดไว้ที่ 456.6 ล้านล้านรูเปียห์ เล็กน้อย

1.2 ในปี 2557 การลงทุนจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 307 ล้านล้านรูเปียห์ (ประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวลดลงในรอบ 4 ปี เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวจะมากกว่าร้อยละ 30 ในขณะที่การลงทุนจากภายในประเทศคิดเป็นมูลค่า 156.1 ล้านล้านรูเปียห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8

ยอดรวมการลงทุนในอินโดนีเซีย ระหว่างปี 2553-2556
(หน่วย: ล้านล้านรูเปียห์)

  2553 2554 2555 2556 2557
DDI 60.5 76 92.2 128.2 156.1
FDI 148 175.3 221 270.4 307
Total 208.5 251.3 313.2 398.6 463.1

1.3 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียมากที่สุดในปี 2557 ตามลำดับ ได้แก่

 • (1) สิงคโปร์ ร้อยละ 20.4
 • (2) ญี่ปุ่น ร้อยละ 9.5
 • (3) มาเลเซีย ร้อยละ 6.2
 • (4) เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 6.1
 • (5) สหราชอาณาจักร ร้อยละ 5.6


2. สัดส่วนการลงทุนของอินโดนีเซีย

2.1 สัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศ

คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 66.3 ต่อการลงทุนภายในประเทศร้อยละ 33.7 ลดลงจากสัดส่วนในปี 2556 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 67.8 ต่อร้อยละ 32.2

2.2 สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่มาจากนักลงทุนต่างประเทศ ตามลำดับดังนี้

 • เหมืองแร่ ร้อยละ 16.4
 • อาหาร ร้อยละ 11
 • คมนาคม โทรคมนาคม และโรงสินค้า ร้อยละ 10.5
 • อุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 8.7
 • เคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ ร้อยละ 8.1

2.3 สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการลงทุนในประเทศ ตามลำดับดังนี้

 • สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา) ร้อยละ 23.2
 • อุตสาหกรรมอาหาร ร้อยละ 12.6
 • คมนาคม โทรคมนาคม และโรงสินค้า ร้อยละ 10.1
 • เคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ ร้อยละ 8.5
 • อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 8.4

Investment Realization in January - December 2014 : Based on Sector3. พื้นที่การลงทุน

ระเบียงเศรษฐกิจชวายังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับการลงทุนมากที่สุด ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ โดยระเบียงเศรษฐกิจที่ได้รับการลงทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศรองลงมา คือ จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก และจังหวัดบันเตน4. การคาดการณ์การลงทุนอินโดนีเซียในปี 2557

รัฐบาลอินโดนีเซียคาดว่า การลงทุนทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในปี 2558 หรือคิดเป็นมูลค่า 519.5 ล้านล้านรูเปียห์ (หรือประมาณ 42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)


11 มิถุนายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา