กฎหมายประมงอินโดนีเซียฉบับปี 45/2009

(คำแปลภาษาไทยอย่างเป็นทางการโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)


Back to the list