สถิติเศรษฐกิจ

สถิติการค้าของอินโดนีเซีย ในห้วงเดือนมกราคม 2565

1. การส่งออก

1.1 มีมูลค่า 19.16 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 14.29 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.31 yoy

1.2 ในมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเดือนนี้

 1. สินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซ (non-oil and gas) มีมูลค่า 18.26 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 14.12 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.74 yoy โดยธุรกิจส่งออกที่สำคัญยังคงเป็น processing industry (มูลค่า 15.71 พันล้าน USD หรือร้อยละ 82 ของมูลค่าการส่งออกทั้งเดือนนี้) และสินค้าประเภทแร่ต่าง ๆ (มูลค่า 2.17 พันล้าน USD หรือร้อยละ 11.33 ของมูลค่าการส่งออก)
 2. สินค้า oil and gas มีมูลค่า 0.9 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 17.59 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 yoy

1.3 ประเทศที่อินโดนีเซียส่งออกสินค้า non-oil and gas มากที่สุดในเดือนมกราคม 2565 ได้แก่ จีน (3.51 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 19.25 ของการส่งออกทั้งหมด) สหรัฐอเมริกา (2.56 พันล้าน USD) และ ญี่ปุ่น (1.51 พันล้าน USD)

อนึ่ง ในเดือน ม.ค. 65 อินโดนีเซียส่งสินค้าออกไปยังไทยเป็นมูลค่า 0.50 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของมูลค่าส่งออกทั้งเดือน (อันดับที่ 8)

2. การนำเข้า

2.1 มีมูลค่า 18.23 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 14.62 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.77 yoy

2.2 ในมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเดือนนี้

 1. สินค้า non-oil and gas มีมูลค่า16 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 10.97 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.66 yoy โดยมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ วัตถุดิบในการผลิต (13.85 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 75.97 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งเดือนนี้) สินค้าทุน (2.8 พันล้าน USD) และสินค้าอุปโภคบริโภค (1.58 พันล้าน USD)
 2. สินค้า oil and gas มีมูลค่า 2.23 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 34 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.66 yoy

2.3 ประเทศที่อินโดนีเซียนำเข้าสินค้าประเภท non-oil and gas มากที่สุดในเดือนมกราคม 2565 จำนวน 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) จีน (5.85 พันล้าน USD หรือร้อยละ 36.55 ของมูลค่านำเข้าทั้งเดือน) (2) ญี่ปุ่น (1.39 พันล้าน USD) (3) ไทย (0.93 พันล้าน USD หรือร้อยละ 4.58 ของมูลค่านำเข้าทั้งเดือน) (4) เกาหลีใต้ (0.91 พันล้าน USD) และ (5) สิงคโปร์ (0.73 พันล้าน USD)

3. การได้ดุลการค้า

ในเดือนนี้ อินโดนีเซีย ได้ดุลการค้า 0.93 พันล้าน USD


ที่มา : https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/15/1918/ekspor-januari-2022-mencapai-us-19-16-miliar-dan-impor-januari-2022-senilai-us-18-23-miliar.html


ข่าวที่น่าสนใจอื่น ๆ

 • รัฐบาลอินโดนีเซียคาดว่า เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะขยายตัวร้อยละ 5.2 ในปี 2565 และขยายตัวประมาณร้อยละ 5.3 – 5.9 ในปี 2566 โดยอินโดนีเซียจะต้องทำให้การขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ในปี 2566 โดยกระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจในปี 65 จะสามารถเติบโตได้ด้วยการใช้จ่ายจากภาคครัวเรือนและการลงทุน (FDI + DDI) ในขณะที่รายได้จากการส่งออกจะลดลงเนื่องจากสภาวะ เศรษฐกิจ โลกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และอุปสงค์-อุปทานที่สมดุลมากขึ้น ทั้งนี้ ภาคส่วนที่น่าจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจระหว่าง/หลังยุค COVID-19 ได้แก่ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ อุตสาหกรรมปลายน้ำ (การผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร การแปรรูปเคมี/แร่) โดยการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ
 • กระทรวงการคลังอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายอัตราส่วนภาษีต่อ GDP ในปี 2565 ไว้ที่ร้อยละ 9.3–9.5 และจะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 11 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 และมีแผนจะเพิ่ม VAT เป็นร้อยละ 12 ภายในปี ค.ศ. 2025สถิติการค้าของอินโดนีเซีย ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

1. การส่งออก

1.1 มีมูลค่า 20.46 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 mom และร้อยละ 34.14 yoy

1.2 ในมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเดือนนี้

 1. สินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซ (non-oil and gas) มีมูลค่า 19.47 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.55 mom และร้อยละ 35.24 yoy โดยธุรกิจส่งออกที่สำคัญ ยังคงเป็น processing industry (ร้อยละ 75.88 ของมูลค่าการส่งออกทั้งเดือนนี้) และสินค้าประเภท แร่ต่าง ๆ
 2. สินค้า oil and gas มีมูลค่า 0.99 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.39 mom และร้อยละ 15.6 yoy

1.3 ประเทศที่อินโดนีเซียส่งออกสินค้า non-oil and gas มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ จีน (3.72 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 19.12 ของการส่งออกทั้งหมด) สหรัฐอเมริกา (2.39 พันล้าน USD) และ ญี่ปุ่น (1.71 พันล้าน USD)

อนึ่ง ในเดือน ก.พ. 65 อินโดนีเซียส่งสินค้าออกไปยังไทยเป็นมูลค่า 0.49 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของมูลค่าส่งออกทั้งเดือน (อันดับที่ 9)

2. การนำเข้า

2.1 มีมูลค่า 16.64 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 8.6 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.43 yoy

2.2 ในมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเดือนนี้

 1. สินค้า non-oil and gas มีมูลค่า 13.74 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 14.05 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.84 yoy โดยมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ วัตถุดิบในการผลิต (คิดเป็นร้อยละ 77.12 ของมูลค่า การนำเข้าทั้งเดือนนี้) สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค
 2. สินค้า oil and gas มีมูลค่า 2.90 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 mom และร้อยละ 122.52 yoy

2.3 ประเทศที่อินโดนีเซียนำเข้าสินค้าประเภท non-oil and gas มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) จีน (4.63 พันล้าน USD หรือร้อยละ 33.73 ของมูลค่านำเข้าทั้งเดือน) (2) ญี่ปุ่น (1.15 พันล้าน USD) (3) ไทย (1.03 พันล้าน USD หรือร้อยละ 7.51 ของมูลค่านำเข้าทั้งเดือน) (4) เกาหลีใต้ (0.69 พันล้าน USD) และ (5) สิงคโปร์ (0.65 พันล้าน USD)

3. การได้ดุลการค้า

ในเดือนนี้ อินโดนีเซียได้ดุลการค้า 3.83 พันล้าน USD


ที่มา : https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/03/15/1919/ekspor-februari-2022-mencapai-us-20-46-miliar-miliar--naik-6-73-persen-dibanding-januari-2022-dan-impor-februari-2022-senilai-us-16-64-miliar--turun-8-64-persen-dibanding-januari-2022.html


สถิติการค้าของอินโดนีเซีย ในห้วงเดือนธันวาคม 2564

1. การส่งออก

1.1 มีมูลค่า 22.38 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 2.04 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 yoy

1.2 ในมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเดือนนี้ (1) สินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซ (non-oil and gas) มีมูลค่า 21.28 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 1.06 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.13 yoy โดยธุรกิจส่งออกที่สำคัญยังคงเป็น processing industry และสินค้าประเภทแร่ต่าง ๆ และ (2) สินค้า oil and gas มีมูลค่า 1.09 พันล้าน USD ลดลงร้อยละ 17.93 mom แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 yoy

1.3 ประเทศที่ อินโดนีเซีย ส่งออกสินค้า non-oil and gas มากที่สุดในเดือน ธ.ค. 64 ได้แก่ จีน (5.1 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 23.97 ของการส่งออกทั้งหมด) สรอ. (2.64 พันล้าน USD) และ ญป. (1.7 พันล้าน USD) อนึ่ง ในเดือน ธ.ค. 64 อินโดนีเซีย ส่งสินค้าออกไปยังไทยเป็นมูลค่า 0.57 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของมูลค่าส่งออกทั้งเดือน (อันดับที่ 9)

1.4 มูลค่าส่งออกทั้งหมดของ อินโดนีเซีย ในเดือน ม.ค. – ธ.ค. 64 อยู่ที่ 231.54 พันล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.88 yoy) โดยไขมันและน้ำมันจากสัตว์และพืช และ mineral fuel เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในปีนี้ โดยจังหวัดที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้ามากที่สุด ได้แก่ (1) จ. ชวาตะวันตก 33.86 พันล้าน USD (ร้อยละ 14.62) (2) จ. กาลิมันตันตะวันออก 24.32 พันล้าน USD (ร้อยละ 10.2) และ (3) จ. ชวาตะวันออก 23 พันล้าน USD (ร้อยละ 9.94)

2. การนำเข้า

2.1 มีมูลค่า 21.36 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.51 mom และ 47.93 yoy

2.2 ในมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเดือนนี้

 1. สินค้า non-oil and gas มีมูลค่า 17.98 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.29 mom และร้อยละ 38.78 yoy โดยมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ วัตถุดิบในการผลิต (15.63 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 73.18) สินค้าทุน (3.24 พันล้าน USD) และสินค้าอุปโภคบริโภค (2.49 พันล้าน USD)
 2. สินค้า oil and gas มีมูลค่า 3.38 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.66 mom และร้อยละ 127.95 yoy

2.3 ประเทศที่ อินโดนีเซีย นำเข้าสินค้าประเภท non-oil and gas มากที่สุดในเดือน ธ.ค. 64 จำนวน 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (6.23 พันล้าน USD) ญป. (1.34 พันล้าน USD) สรอ. (0.94 พันล้าน) ออสเตรเลีย (0.91 พันล้าน) และ ไทย (0.89 พันล้าน USD)

3. การได้ดุลการค้า

ในเดือนนี้ อินโดนีเซีย ได้ดุลการค้า 1.02 พันล้าน) โดยในห้วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. 64 อินโดนีเซีย ได้ดุลการค้าทั้งหมด 35.54 พันล้าน USD โดยเป็นการได้ดุลการค้าสูงที่สุดในรอบ 15 ปี


ที่มา :

 1. trade balance in Dec 2021: https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1917/ekspor-desember-2021-mencapai-us-22-38-miliar-dan-impor-desember-2021-senilai-us-21-36-miliar.htmlสถิติการค้าของอินโดนีเซีย ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564

1. การส่งออก

1.1 มีมูลค่า 22.84 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.69 MoM และร้อยละ 49.7 YoY

1.2 ในมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเดือนนี้ (1) สินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซ (non-oil and gas) มีมูลค่า 21.51 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 MoM และร้อยละ 48.38 YoY โดยสาขาที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ คือ อุตสาหกรรมการแปรรูป (processing industry) มูลค่า 16.26 พันล้าน USD หรือคิดเป็นร้อยละ 71.19 ของมูลค่าการส่งออกทั้งเดือนพฤศจิกายน 64 และ (2) สินค้า oil and gas มีมูลค่า 1.33 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.95 MoM และร้อยละ 78.4 YoY

1.3 มูลค่าส่งออกทั้งหมดของ อินโดนีเซีย ในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 209.16 พันล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.62 YoY) โดยมีการส่งออกจากอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ารวมสูงในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ (1) ไขมันและน้ำมันจากสัตว์และพืช มูลค่า 29.83 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 15.08 (2) mineral fuel มูลค่า 29.59 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 14.94 โดยจังหวัดที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้ามากที่สุด ได้แก่ (1) จ. ชวาตะวันตก 30.71 พันล้าน USD (ร้อยละ 14.68) (2) กาลิมันตันตะวันออก 22 พันล้าน USD (ร้อยละ 10.52) และ (3) จ. ชวาตะวันออก 21.06 พันล้าน USD (ร้อยละ 10.07)

2. การนำเข้า

2.1 มีมูลค่า 19.33 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.62 MoM และ 52.62 YoY

2.2 ในมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเดือนนี้ (1) สินค้า non-oil and gas มีมูลค่า 16.30 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.25 mom และร้อยละ 40.79 yoy โดยมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ วัตถุดิบในการผลิต (14.33 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 74.14) สินค้าทุน (3 พันล้าน USD หรือร้อยละ 15.51) และสินค้าอุปโภคบริโภค (2 พันล้าน USD หรือร้อยละ 10.35) และ (2) สินค้า oil and gas มีมูลค่า 3.03 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.62 MoM และร้อยละ 52.62 YoY

2.3 มูลค่านำเข้าทั้งหมดของ อินโดนีเซีย ในเดือน ม.ค. – พ.ย. 64 อยู่ที่ 174.84 พันล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.53 YoY) ทั้งนี้ การนำเข้าที่มีมูลค่าสูงในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ (1) วัตถุดิบการผลิต (raw and supporting materials) (2) สินค้าอุปโภคบริโภค (3) สินค้าทุน (capital goods)

3. การได้ดุลการค้า

ในเดือนนี้ อินโดนีเซีย ได้ดุลการค้า 3.51 พันล้าน USD โดยในห้วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 64 อินโดนีเซีย ได้ดุลการค้าทั้งหมด 34.32 พันล้าน USD ซึ่งเป็นการได้ดุลการค้าต่อเนื่องกัน 19 เดือน และมีมูลค่าสูงสุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012

ที่มา :

 1. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/12/15/1829/ekspor-november-2021-mencapai-us-22-84-miliar-dan-impor-november-2021-senilai-us-19-33-miliar.html
 2. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20211215113510.pdf
 3. https://www.bps.go.id/website/images/Ekspor-Impor-November-2021-ind.jpegสถิติการลงทุนในอินโดนีเซีย ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)

1. ในไตรมาสนี้ อินโดนีเซียได้รับการลงทุน

มูลค่า 15.16 พันล้าน USD (ลดลงร้อยละ 2.8 QoQ แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 YoY) คิดเป็นร้อยละ 73.3 ของมูลค่าเป้าหมายการลงทุนที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียตั้งไว้จำนวน 900 ล้านล้าน IDR (ประมาณ 63 พันล้าน USD) โดยการลงทุนในไตรมาส 3/64 สามารถจำแนกได้เป็นการลงทุน Domestic Direct Investment (DDI) มูลค่า 7.94 พันล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 QoQ และ 10.3 YoY) และ Foreign Direct Investment (FDI) มูลค่า 7.22 พันล้าน USD (ลดลงร้อยละ 11.6 QoQ และ 2.7 YoY) ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ในอินโดนีเซียในช่วงดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 1-3) อินโดนีเซียได้รับการลงทุนมูลค่าทั้งสิ้น 46.16 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 YoY โดยแบ่งเป็นการลงทุน DDI มูลค่า 23.21 พันล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 YoY) และ FDI มูลค่า 22.95 พันล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 YoY) ซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเป็นหนึ่งในผลลัพธ์เชิงบวกของการประกาศใช้ กม. Omnibus Law on Job Creation

2. สาขาที่ได้รับการลงทุนมากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้

2.1 DDI ได้แก่ (1) ธุรกิจบ้าน อสังหาริมทรัพย์ด้านอุตสาหกรรม และสำนักงาน มูลค่า 1.44 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 18.2 และ (2) การคมนาคมขนส่ง โกดังสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่า 1.23 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 15.5

2.2 FDI ได้แก่ (1) โลหะ สินค้าจากโลหะ ยกเว้นเครื่องจักและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม มูลค่า 1.5 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 20.9 (2) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 0.9 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 12.6 และ (3) การคมนาคมขนส่ง โกดังสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่า 0.6 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 8.7

2.3 DDI และ FDI ได้แก่ (1) ธุรกิจบ้าน อสังหาริมทรัพย์ด้านอุตสาหกรรม และสำนักงาน มูลค่า 1.96 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 13 (2) การคมนาคมขนส่ง โกดังสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่า 1.86 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 12.3 และ (3) โลหะ สินค้าจากโลหะ ยกเว้นเครื่องจักและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม มูลค่า 1.75 พันล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 11.6

3. พื้นที่ที่มีการลงทุนมากที่สุดในไตรมาสนี้คือ

(1) จ. ชวาตะวันตก ร้อยละ 16 (2) กรุงจาการ์ตา ร้อยละ 11 (3) จ. ชวาตะวันตก ร้อยละ 8.3 (4) จ. หมู่เกาะเรียว ร้อยละ 7.6 และ (5) จ. บันเตน ร้อยละ 6.5

ที่มา : https://www.bkpm.go.id/en/publication/press-release/readmore/2435501/76701
สถิติการค้าของอินโดนีเซีย ปี 2560