เศรษฐกิจรายสาขา


ดุลการค้าอินโดนีเซียกลับมาเกินดุลอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2562 หลังจากขาดดุลมากที่สุดในเดือนก่อน

ดุลการค้าของอินโดนีเซียกลับมาเกินดุลอีกครั้งหลังจากขาดดุลในเดือนเมษายนเป็นอย่างมาก โดยในเดือนพฤษภาคมนี้อินโดนีเซียได้ดุลการค้าจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.49 (เดือนต่อเดือน) เป็นมูลค่า 14.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นมูลค่าการส่งออกจากสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันดิบและก๊าซ (non-oil and gas) ถึง 13.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ น้ำมันจากพืชและสัตว์ อัญมณี และแร่ธาตุต่าง ๆ ในส่วนของการนำเข้านั้น ลดลงร้อยละ 5.62 (เดือนต่อเดือน) เป็นมูลค่า 14.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกิดจากการนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซลดลง

สำนักงานสถิติอินโดนีเซียเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งพัฒนาการส่งออกสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น และควรเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันการส่งออกโดยพัฒนาระบบการขนส่งและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ การนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลงแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของนักลงทุนอันส่งผลกระทบต่อการเติบโตด้านการลงทุนของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลควรออกนโยบายเพื่อดึงดูดนักลงทุนโดยเฉพาะด้านการผลิตเพื่อสร้างความหลากหลายทั้งประเภทของสินค้าที่ส่งออกและประเทศคู่ค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น


อ้างอิง: Jakarta Post
www.thejakartapost.com


Back to the list