รายงานเศรษฐกิจ ปี 2566

สถิติเศรษฐกิจและการลงทุนในอินโดนีเซีย ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

1. เศรษฐกิจอินโดนีเซียในไตรมาส 1/66

1.1 ขยายตัวร้อยละ 5.03 yoy

(แต่ต่ำกว่าไตรมาส 4/65 ร้อยละ 0.92) ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าความคาดหมายของหลายฝ่ายที่มองว่า เศรษฐกิจ อินโดนีเซีย จะหดตัวลงจากภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอยทั่วโลก และราคาสินค้าส่งออกสำคัญของ อินโดนีเซีย ที่ลดลง ซึ่งทำให้เห็นว่าในภาพรวม เศรษฐกิจ ในไตรมาสที่ 1/66 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภาพรวมการประกอบกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ปัจจุบันของ อินโดนีเซีย ส่วนใหญ่กลับมาเป็นปกติแล้วเนื่องจากการยกเลิกมาตรการ PPKM และการเงินภาครัฐยังค่อนข้างดี โดยธนาคารกลาง อินโดนีเซีย (Bank Indonesia) ระบุว่า ดุลการชำระเงินของ อินโดนีเซีย (balance of payments) ในไตรมาสแรกมี surplus อยู่ที่ 6.5 พันล้าน USD เพิ่มขึ้น 1.8 พันล้าน USD จากไตรมาส 4/65 ทั้งนี้ GDP (at current price) มีมูลค่า 5,071.7 ล้านล้าน IDR (ประมาณ 345.8 พันล้าน USD) และ GDP (at constant price) มีมูลค่า 2,961.2 ล้านล้าน IDR (ประมาณ 201.9 พันล้าน USD)

1.2 ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/66

อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ (1) ธุรกิจขนส่งและโกดัง เติบโตร้อยละ 15.93 yoy (2) ธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ขยายตัวร้อยละ 11.55 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ สนง. สถิติ อินโดนีเซีย ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า อินโดนีเซีย 2.24 ล้านคนในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 508.87 yoy และ (3) ธุรกิจด้านสารสนเทศ (ICT) เติบโตร้อยละ 7.14

1.3 การค้า (นำเข้า-ส่งออก) ในไตรมาส 1/66

ได้ดุลการค้า 12.26 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากช่วงเดียวกันของปี 65 โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 67.2 พันล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 yoy) และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 54.95 พันล้าน USD (ลดลงร้อยละ 3.28 yoy) อนึ่ง การส่งออกสินค้าและบริการของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.68 yoy


2. การลงทุนในไตรมาส 1/66

มีมูลค่ารวม 328.9 ล้านล้าน IDR (ประมาณ 22.18 พันล้าน USD) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 yoy ประกอบด้วย (1) การลงทุนจาก ตปท. (FDI) มูลค่า 177 ล้านล้าน IDR (ประมาณ 11.9 พันล้าน USD) และ (2) การลงทุนภายใน ปท. (DDI) มูลค่า 151.9 ล้านล้าน IDR (ประมาณ 10.24 พันล้าน USD) โดยธุรกิจที่มีการลงทุนมากที่สุด (DDI + FDI) 5 อันดับแรก คือ (1) ธุรกิจเหล็กกล้า การแปรรูปและผลิตสินค้าจากเหล็กกล้าที่ไม่ใช่เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (2) ธุรกิจขนส่ง/คลังสินค้า/การสื่อสารโทรคมนาคม (3) ธุรกิจเหมืองแร่ (4) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (housing, industrial and office areas sector) และ (5) ธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์และยา ทั้งนี้ ไทยลงทุนมากเป็นอันดับที่ 22 โดยลงทุนไปประมาณ 35.3 ล้าน USD 03 yoy