เศรษฐกิจรายสาขา


รัฐบาลอินโดนีเซียออกนโยบายด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อินโดนีเซียประสบกับปัญหานักท่องเที่ยวช่วงต้นปี (มกราคม-เมษายน) ลดจำนวนลงต่ำที่สุดในช่วง 4 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของอินโดนีเซียกล่าวว่าเป็นผลมาจากภัยพิบัติในช่วงปีที่แล้ว รัฐบาลตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวของปีนี้จำนวน 17 ล้านคน จึงกำหนดนโยบายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 ด้าน ได้แก่

  1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
  2. เชิญชวนให้บริษัทเอกชนต่าง ๆ ร่วมกันให้ส่วนลดสำหรับช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว (low season)
  3. พัฒนาจุดศูนย์กลางการเดินทางที่สิงคโปร์และมาเลเซีย เพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียและประเทศจีนสู่อินโดนีเซีย เนื่องจากเส้นทางบินตรงระหว่างอินโดนีเซียและประเทศต่าง ๆ ยังคงมีจำกัด
  4. ขยายการคมนาคมแบบราคาประหยัด รัฐบาลขอความร่วมมือจากสายการบินต่าง ๆ ในการให้บริการในราคาประหยัดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังจะเปิดอาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับสายการบิน Low cost เพิ่มขึ้นด้วย

สำนักงานสถิติอินโดนีเซียรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมีจำนวน 5.12 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 3.22 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ ค.ศ. 2016 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เยือนอินโดนีเซียมากที่สุด 5 อันดับ คือ มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ ติมอร์เลสเต และออสเตรเลีย

ประธานสมาคมการท่องเที่ยวอินโดนีเซียกล่าวว่า เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไว้นั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากทางสมาคมได้คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวไว้ร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลควรพิจารณาสถาการณ์การท่องเที่ยวของโลก เนื่องจากนักท่องเที่ยวเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวจากการชมวิวทิวทัศน์ไปเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชน (community-centered tourism) เพื่อเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตผู้คน นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่นอกเหนือจากเกาะบาหลีซึ่งมีนักท่องเที่ยวหนาแน่น และควรให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล อีกด้วย


อ้างอิง: Jakarta Post วันที่ 17 มิถุนายน 2562
www.thejakartapost.com


Back to the list