เศรษฐกิจรายสาขา

การเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ของอินโดนีเซีย


รัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนอแผนการใช้จ่ายในปี 2565 เพื่อขอรับงบประมาณจำนวน 188 พันล้าน USD โดยตั้งเป้าหมายจะทำให้เศรษฐกิจในปี 2565 เติบโตที่ร้อยละ 5 – 5.5 และขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ 4.85 ของ GDP เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะทำให้การขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ภายในปี 2566 ทั้งนี้ ภาคส่วนที่รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนการใช้จ่ายไว้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประมาณ 37.3 พันล้าน USD หรือราวร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ขอรับ (2) การช่วยเหลือทางสังคม ประมาณ 29.4 พันล้าน USD และ (3) กิจการด้านสาธารณสุข ประมาณ 17.6 พันล้าน USD หรือร้อยละ 9.4 ของงบประมาณที่ขอรับ รวมทั้งตั้งเป้าหมายจะเพิ่มเงินรายได้ของรัฐบาล (revenue) ร้อยละ 6

นอกจากเงินงบประมาณข้างต้นแล้ว กระทรวงการคลังอินโดนีเซีย ได้เสนอให้จัดสรรงบประมาณ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ (National Economic Recovery – PEN) ในปี 2565 จำนวน 321.2 ล้าน IDR (ประมาณ 22.16 พันล้าน USD) โดยจะเน้นกิจกรรมด้านสาธารณสุข 8.73 พันล้าน USD และการคุ้มครองทางสังคม 5.3 พันล้าน USD


Source: https://jakartaglobe.id/business/jokowi-introduces-expansive-2022-budget-bill-promises-reform-to-overcome-prolonged-pandemic-uneven-global-recovery


Back to the list