เศรษฐกิจรายสาขารัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าผลักดันให้มีการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 4 แสนคัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1.7 ล้านคัน ในห้วงปี ค.ศ. 2021-2025 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอุตสาหกรรมปลายน้ำ และสอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 29 ภายในปี ค.ศ. 2030 ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และเป้าหมาย net-zero emission ภายในปี ค.ศ. 2060 โดยผลักดันให้ธุรกิจ SMEs มีบทบาทในการผลักดัน EV ใน ประเทศมากขึ้นในการประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวดำเนินควบคู่ไปกับการมีนโยบายห้ามการส่งออกแร่นิกเกิลที่เข้มงวด และให้สิทธิประโยชน์กับ นักลงทุนที่ตั้งโรงงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีใน อินโดนีเซีย ทั้งนี้ ล่าสุด อินโดนีเซียกับเกาหลีใต้ ที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในอุตสาหกรรม EV ของอินโดนีเซีย ตกลงร่วมพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีในการพัฒนา supply chain ของแร่ที่จำเป็นในอุตสาหกรรม EV ระหว่างกัน รวมถึงเพิ่มพูนความร่วมมือการค้า/การลงทุนทวิภาคีระหว่างกันด้วย

นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศใช้นโยบายปลอดภาษีสำหรับการนำเข้าชิ้นส่วน/ส่วนประกอบของรถยนต์ EV เพื่อประกอบในประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมให้อินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางการผลิตและประกอบรถ EV เพื่อส่งออก โดยภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเริ่มสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมแนวทางการขายและการ commercialize รถยนต์ EV ในอินโดนีเซีย เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลและรถ EV ที่จะผลิตออกสู่ท้องตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เช่น Mitzubishi Hyundai เป็นต้นBack to the list