เศรษฐกิจรายสาขาMinistry of Communication and Informatics อินโดนีเซีย ตั้งเป้าหมายเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี (digital transformation) ในอินโดนีเซีย โดยผ่าน 4 ปัจจัยที่สามารถส่งเสริมให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการเติบโตด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีได้เร็วที่สุดในภูมิภาค ตาม Indonesia Digital Roadmap ค.ศ. 2021-2024 ได้แก่

  1. โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
  2. รัฐบาลดิจิทัล (digital government)
  3. เศรษฐกิจดิจิทัล
  4. สังคมดิจิทัล

โดยมีโครงการที่สำคัญ อาทิ การสร้าง “Palapa Ring” หรือการขยายอินเตอร์เน็ต 4G ทั่วประเทศ และการส่งดาวเทียมสื่อสาร 3 ดวง ได้แก่ SATRIA 1 SATRIA 2 และ SATRIA 3 ขึ้นสู่อวกาศภายในปี ค.ศ. 2023 เพื่อขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและการเชื่อมต่อทางดิจิทัล ให้ครอบคลุมมากขึ้นและการติดตั้งเสาสัญญาณในพื้นที่ห่างไกล และการสร้าง smart city ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ


Back to the list